Etseyitho lyomeendelelo

Elelo lyondoolopa ya Omuthiya olya dhidhilika kutya aanangeshefa mbo ha ya munu evi nenge eheke lyokutungitha moshitopolwa shOmadhiya mondoolopa ya Omuthiya eyeli taya longitha uundjila womooha shono kaashi pautho. Shika ota shi etitha omaloli gao ga teyepo uupate mboka ha wu longithwa kaakalimo yomoshitopolwa osho tuu shoka omadhiya. Lesha etumwalaka kuuyadhi mba