Oshigongi shoshigwana

oshigwana oshoyo aakalimo ayehe yomo ndoolopa ya Omuthiya otaya dhimbulukithwa kutya oshigongi shaayehe shoka shali shina okukalako momasiku 8 Kotomba 2022, otashi ka ningwa momasiku ngaashi taga landula mpaka:

Esiku: 22 Kotomba 2022
Ehala: Poombelewa dhelelo lyondoolopa ya Omuthiya
Ethimbo: 09H00 yongula

Eholokepo lyeni ota li ka simanekwa unene. Tsikila Nokulesha…